R E G U L A M I N

 

             N A D A W A N I A   O D Z N A K I   S T R A Ż A C K I E J

 

  „Z A    Z A S Ł U G I   D L A   P O Ż A R N I C T W A
 P O W I A T U    Z A W I E R C I A Ń S K I E G O”

    

Obowiązuje na  podstawie  uchwały  9/2018
 Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
 Rzeczypospolitej  Polskiej  w  Zawierciu

 

 

WSTĘP

 

 Ochotniczy ruch strażacki na terenie powiatu zawierciańskiego posiada ponad wiekową historię i zapisał się na jej kartach jako organizacja niosąca bezinteresowną pomoc potrzebującym dając przykład poświęcenia i odwagi w różnych sytuacjach życiowych.

Strażacy to ludzie, którzy aktywnie uczestniczą w życiu społecznym miasteczek i wsi, powiatu i gminy, swoją działalnością, pracą i opieką dają przykład jak należy godzić życie osobiste ze społecznym.

Od dłuższego czasu na różnych szczeblach organizacji związkowej powiatu postulowano ustanowienie odznaki, która honorowałoby trud i wysiłek wielu ludzi zaangażowanych w ochronę przeciwpożarową ziemi zawierciańskiej.

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zawierciu wychodząc naprzeciw tym postulatom, w 100 rocznicę uzyskania niepodległości przez Państwo Polskie oraz w 20 rocznicę powołania Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu w nowych strukturach administracyjnych kraju, postanowił ustanowić odznakę „ Za Zasługi dla Pożarnictwa Powiatu Zawierciańskiego”.
Będą nią honorowane pozytywne postawy strażaków ochotników, a także osoby ich wspomagające oraz strażacy zawodowi, instytucje, zakłady i firmy, którym ochrona przeciwpożarowa leży głęboko na sercu.

       O D Z N A K A 

1.         ODZNAKA
„ ZA ZASŁUGI  DLA POŻARNICTWA  POWIATU  ZAWIERCIAŃSKIEGO”.

 

          Z A S A D Y    N A D A W A N I A   O D Z N A K I

 

2.      Odznaka „ Za Zasługi dla Pożarnictwa Powiatu Zawierciańskiego” zwana dalej
„odznaką” nadawana jest przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zawierciu.

 

3.      Nadanie odznaki następuje na podstawie uchwały Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu, zgodnie z kompetencjami określonymi w regulaminie z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 

     - Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu  zawierciańskiego, pozytywnie  

 

       zaopiniowany przez Prezydium Zarządu Oddziału Miejskiego, Miejsko - Gminnego
       lub  Gminnego Związku OSP RP;

 

    - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu dla strażaków
       i pracowników cywilnych. Wniosek o nadanie odznaki dla pracowników PSP,   

 

       Komendant Powiatowy składa bezpośrednio do biura Zarządu Oddziału Powiatowego   

 

       Związku OSP RP w Zawierciu.

 

4.      Wszystkie wnioski o nadanie odznaki  powinny być złożone do biura na dwa miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia. W tym czasie rozpatruje je i opiniuje Powiatowa Komisja do Spraw Odznaczeń OSP powołana przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu.

 

5.      Wzór  wniosku o nadanie odznaki przedstawia załącznik nr 1 ( format A4).

 

 

 

     W A R U N K I       N A D A W A N I A       O D Z N A K I

 

 

 

6.      Odznaka „ Za  Zasługi dla Pożarnictwa Powiatu Zawierciańskiego” nadawana jest za szczególne zasługi dla ochotniczego pożarnictwa na terenie powiatu zawierciańskiego.
Za wykazaną odwagę w działaniach ratowniczych oraz aktywność
w ochotniczej straży pożarnej lub Związku OSP RP. Również za działalność kulturalno-oświatową przyczyniającą się do kultywowania i zachowania historii oraz tradycji ruchu strażackiego na terenie powiatu, a m.in.:

 

- działalność artystyczna ( zespoły, orkiestry itp.)

 

- prowadzenie kronik i zapisów oraz publikacji dotyczących pożarnictwa;

 

- upamiętnianie w inny sposób działalności ochotniczego pożarnictwa na ziemi zawierciańskiej.

 

7.      Odznaką mogą być uhonorowani: działacze Związku OSP RP, członkowie OSP, osoby, instytucje, organizacje i oddziały gminne Związku OSP RP, które w sposób znaczący zasłużyły się dla działalności Związku.

 

8.      Odznaka  jest  jednostopniowa.

 

9.      W sytuacji szczególnej Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Zawierciu  może odstąpić od warunków określonych w pkt. 6 i 7.
Odznaka  może  zostać  nadane  tylko raz.

 

10.  Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu uprawnione do nadawania odznaki  może odstąpić od jej  nadania

 

( rozpatrzyć wniosek negatywnie) w przypadku:

 

a)      braku wymaganych opinii;

 

b)      braku spełnienia przez kandydata warunków określonych w regulaminie;

 

c)      ujawnionego sprzeniewierzenia się celom Związku lub godności członka OSP przez kandydata do odznaki;

 

d)     wyczerpania na dany okres czasu limitu odznaki.

 

11.  Strażak ochotnik może otrzymać odznakę posiadając minimum 15 letni staż działalności
w Ochotniczej Straży Pożarnej oraz musi mieć nadany Zloty Medal
„ Za Zasługi dla Pożarnictwa” . Warunki te nie dotyczą przypadku nadania odznaki
za szczególne bohaterstwo i odwagę w działaniach ratowniczych.

 

12.  Odznaka „Za Zasługi dla Pożarnictwa Powiatu Zawierciańskiego” wraz  z legitymacją uprawniającą do jej noszenia powinny być wręczane podczas  uroczystości strażackich i państwowych przez Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu lub członka Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu wyznaczonego przez Prezesa.

 

 

 

 

P O  Z B A W I E N I E     O D Z N A K I

 

 

 

13.  Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Zarządu Oddziału Miejskiego, Miejsko – Gminnego lub Gminnego Związku OSP RP może podjąć uchwałę o pozbawieniu odznaki w razie stwierdzenia:

 

a)      nadanie odznaki nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd;

 

b)      odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny odznaki;

 

c)      odznaczony został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.

 

 

 

 

P O S T A N O W I E N I A      K O Ń C O W E

 

 

 

14.  W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia odznaki na wniosek osoby zainteresowanej lub instytucji  wydaje się wtórny egzemplarz. Wnioskujący ponosi koszty uzyskania odznaki. Podobnie w przypadku zagubienia lub zniszczenia legitymacji, wydaje się wtórny egzemplarz legitymacji.

 

15.  W uzasadnionych przypadkach na umotywowany wniosek odznaka może być przekazana do zbiorów kolekcjonerskich. Wnioskujący ponosi koszty uzyskania odznaki, przygotowania i przesyłki.

 

16.  Przewodniczący Powiatowej Komisji do Spraw Odznaczeń OSP lub inna wyznaczona osoba poprowadzi:

 

a)      dokumentację związaną z odznaką  dla poszczególnych osób i instytucji, w tym wnioski i opinie;

 

b)      ewidencję wydanych i zatrzymanych odznak wg następującego wzoru:

 

 

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko
( nazwa instytucji, organizacji)

 

Imię ojca

 

Wnioskodawca

 

Nr uchwały

DATA
nadania      N zatrzymania Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  Koszty związane z wykonaniem odznaki i legitymacji ponosi Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu.

 

18.  Regulamin nadawania odznaki strażackiej „Za Zasługi dla Pożarnictwa Powiatu Zawierciańskiego” został zatwierdzony na posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Zawierciu w dniu 26 września 2018r. uchwałą  nr 9/2018.

 

 

 

 

O P I  S    I    W Z Ó R    O D Z NA K I.

 

 

 

19.   Odznaka „Za Zasługi dla Pożarnictwa Powiatu Zawierciańskiego” ma kształt krzyża równoramiennego zakończonego na rogach kulkami. Pomiędzy czterema ramionami o średnicy 43 mm znajdują się strażackie toporki. Pośrodku widoczna jest okrągła tarcza średnicy 20 mm. W jej środku znajduje się herb powiatu zawierciańskiego, a nad nim ozdobny hełm strażacki. Dookoła tarczy od góry w kierunku prawym widnieje napis „Za Zasługi dla Pożarnictwa Powiatu Zawierciańskiego”. Ramiona krzyża, toporki i okrągła tarcza są w kolorze złotym. Rewers krzyża gładki. Odznaka noszona jest na wstążce szerokości 38 mm w kolorach: czerwony obramowany wąskimi paskami po obu stronach w kolorze żółtym i granatowym, a następnie znowu żółtym i na skraju wstążki czerwonym paskiem o szerokości 3 mm. Wzór odznaki „ Za Zasługi dla Pożarnictwa Powiatu Zawierciańskiego” określa załącznik nr 2. Wzór legitymacji załącznik nr 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:

 

Dh Czesław Pantak