W roku 2017 nasze druhny i druhowie oraz przyjaciele i sympatycy ochotniczych straży pożarnych dokonali odpisów 1 % od podatków na swoją OSP. Była to skromna kwota ogółem 33.158,73 zł czyli wypadło średnio na 1  jednostkę w  naszym  powiecie  331,00 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy zdecydowali się na taki gest, pieniądze  te zostaną wykorzystane w 2018 roku na działalność przeciwpożarową – potrzeby są w tym zakresie bardzo duże.

            W dniu 15 marca 2018r. Prezydium Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu podjęło Uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na najlepszą Jednostkę OSP w powiecie zawierciańskim w pozyskiwaniu 1 % odpisów od podatków. Konkurs trwa cały czas, aż do ostatniej chwili składania PIT do Urzędu Skarbowego. Dziękujemy za już wszystkim tym którzy zdecydowali się na odpis na rzecz Związku i prosimy o jeszcze – wszystkich tych, którzy się  nie zdecydowali co zrobić ze swym odpisem.

            Prezydium zatwierdziło również regulamin tego konkursu i ustanowiło nagrody pieniężne dla trzech najlepszych OSP oraz listy pochwalne dla 7 następnych. Za najlepsze straże w tych odpisach w 2017 roku uznano:

I miejsce                     OSP Ryczów  gmina  Ogrodzieniec

II miejsce                    OSP Niwki     gmina Poręba

III miejsce                  OSP Starzyny gmina Szczekociny

Wyróżniono OSP: Zawiercie Marciszów, Grabiec, Włodowice, Solca, Góra Włodowska, Siamoszyce i Rudniki.

Poniżej przedstawiamy wspomniany regulamin.

 

REGULAMIN   POWIATOWEGO  KONKURSU NA NAJLEPSZĄ JEDNOSTKĘ OSP POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO  W POZYSKIWANIU  1 %  PODATKU DLA ZWIĄZKU  
OCHOTNICZYCH   STRAŻY  POŻARNYCH  RZECZYPOSPOLITEJ   POLSKIEJ

 

I.                   Organizator  główny  konkursu:

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP  RP  w  Zawierciu

 

Współorganizatorzy  konkursu:

Zarządy Oddziałów Miejskich, Miejsko-Gminnych i Gminnych Powiatu Zawierciańskiego.

 

II.                Cel  konkursu:

1. Mobilizacja członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz mieszkańców powiatu zawierciańskiego do propagowania i pozyskiwania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Związku OSP RP jako organizacji pożytku  publicznego.

2. Pozyskanie środków finansowych na ochronę przeciwpożarową
i propagowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego z uwzględnieniem potrzeb swojej Jednostki OSP w tym na:

-  remonty i budowę strażnic,

-  zakup  sprzętu pożarniczego i ratowniczego, umundurowania i odzieży ochronnej,

- szkolenie członków OSP i MDP,

- organizowanie obozów i zimowisk dla MDP,

- wydawnictwa propagujące bezpieczeństwo przeciwpożarowe,

- działalność kulturalną OSP w tym m.in. na orkiestrę, kronikę, zespoły   artystyczne i inne.

 3. Pomoc Związku członkom OSP i ich rodzinom, poszkodowanym w zdarzeniach związanych z działaniem ratowniczym, ćwiczeniami i szkoleniem. Pomoc w kosztach leczenia, rehabilitacji, operacji i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, leków. Zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych członków OSP i ich rodzin oraz inne.

 

III.             Termin  konkursu:

1.      Konkurs trwa w okresie składania zeznań podatkowych w terminie określonym dla jego złożenia ustalonym przez Urząd Skarbowy. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu po uzyskaniu informacji o stanie pozyskanych środków 1 % podatku z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Śląskiego pod koniec każdego roku kalendarzowego.

 

IV.             Warunki   uczestnictwa:

W konkursie uczestniczą wszystkie Jednostki OSP powiatu zawierciańskiego. Udział w konkursie odbywa się automatycznie bez zgłaszania. O udziale stanowi złożenie  przez  jakiegokolwiek podatnika zeznania podatkowego i wskazanie KRS nr 0000116212 oraz zadeklarowanie przez niego kwoty 1 % podatku w „ Informacji uzupełniającej PIT” w „ celu szczegółowym 1 %” konkretnej Jednostki OSP. W tym celu podatnik musi podąć skróconą nazwę OSP i dokładny jej adres włącznie z kodem pocztowym.

 

V.                Postanowienia  końcowe:

1.      Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu ustanawia nagrody dla trzech najlepszych Jednostek OSP. Najlepsza Jednostka to taka, która zbierze największą kwotę odpisów od podatników w danym roku obliczeniowym.
2.      W roku  2018 będą  to  kwoty  następujące:
       I miejsce         300,00 zł
       II miejsce        200,00 zł
       III miejsce      100,00 zł.
3.      Następnych 7 Jednostek OSP będzie wyróżnionych  listem pochwalnym przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu.
4.      Wręczone nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce będą w postaci bonów towarowych, które można wykorzystać w sklepie Oddziału Wojewódzkiego Związku  OSP  RP  w Katowicach ul. Dąbrowskiego 8 w terminie do 30 września 2018 roku.
5.      Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Prezydium Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu na posiedzeniu w dniu 14 marca 2018  roku  i będzie  udostępniony na stronie internetowej oddziału zosp.zawiercie.powiat.pl.
6.      Regulamin Powiatowego Konkursu na Najlepszą Jednostkę OSP Powiatu Zawierciańskiego w Pozyskiwaniu 1%  Podatku dla Związku OSP RP wchodzi w życie z dniem podjęcie.

 

 

Opracował:

Dh  Czesław  Pantak