CZY  STRAŻAK  OTRZYMA  EMERYTURĘ ?

Temat ten często powraca na walnych zebraniach, zjazdach OSP i różnych spotkaniach strażackich. Strażak ochotnik biorąc udział w akcjach ratowniczych oprócz tego, że musi wykonywać ciężką pracę fizyczną i umysłową, naraża również swoje życie i zdrowie.

Po wielu latach starań i wielu składanych wnioskach od jakiegoś czasu wypłaca się tzw. ryczałt za udział w akcjach ratowniczych dla strażaka OSP. Ryczałt  ten w wysokości kilku złotych, zatwierdzony przez Radę Gminy wypłaca się ryczałtowo za godzinę po przeprowadzonej akcji.

            Podobnie od wielu lat stawia się wnioski na różnych strażackich forach o zaliczenie czynnych lat stażu strażaka OSP, biorącego udział w akcjach ratowniczych do emerytury.

            Obecnie utworzono Komitet Inicjatywy Ustawodawczej o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( FUS) oraz niektórych innych ustaw, dotyczącej dodatku do emerytury dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pełnomocnikiem Komitetu jest dh Janusz Kazimierz Konieczny Senator RP V kadencji, Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego związku OSP RP Województwa Podkarpackiego.

Na obecnym etapie zbieramy podpisy poparcia, które według załączonego wzoru powinny trafić do Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP,30-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 8  najpóźniej
do 15 marca 2017r.

            Weźmy sprawy w swoje ręce, zbierajmy podpisy poparcia, wypełnienie rubryk karty i złożenie podpisu może udzielić każdy pełnoletni obywatel ( nie musi być członkiem OSP).

W załączeniu przedstawiamy również:

- projekt o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw;

- wzór listy poparcia.

 

Na podstawie materiałów ze Związku OSP RP

opracował dh Czesław Pantak.

 

 

 

 

 

PROJEKT

ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu

Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

USTAWA

z dnia .............................................. 2017 r.

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

 

Art. 1.

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity z dnia 20 maja 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz.887 ze zm.) po art. 75 dodaje się art. 75a w następującym brzmieniu:

„Art. 75a 1. Osobie, która była co najmniej przez 10 lat członkiem ochotniczej straży pożarnej, przysługuje dodatek do emerytury.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, wynosi 20 zł za każdy udokumentowany rok, podczas którego ubezpieczony brał  bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

3. Wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta)właściwy dla siedziby jednostki ochotniczej straży pożarnej, której ubezpieczony był członkiem, na wniosek ubezpieczonego wydaje zaświadczenie o spełnieniu przez ubezpieczonego wymogów określonych w ust. 2.

4.Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w drodze rozporządzenia określi:

1)formularz informacji składanej przez ubezpieczonego o przysługującym mu dodatku o którym mowa w art. 75a mając na względzie zapewnienie prawidłowego naliczenia wysokości emerytury

2) równoważne członkostwu w ochotniczej straży pożarnej okresy członkostwa w jednostkach spełniających funkcje analogiczne do funkcji ochotniczych straży pożarnych,

ale działających na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz sposób dokumentowania tych okresów."

 

Art. 2.

W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity z dnia 9 lutego 2016 r. Dz. U. z 2016r. poz. 277 ) w art. 27 po ust.5 dodaje się  ust. 6, 7, 8, oraz 9 w następującym brzmieniu:

„6. Osobie, która była co najmniej przez 10 lat członkiem ochotniczej straży pożarnej, przysługuje dodatek do emerytury.

7. Dodatek, o którym mowa w ust. 5, wynosi 20 zł za każdy udokumentowany rok, podczas którego ubezpieczony brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

8. Wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) właściwy dla siedziby jednostki ochotniczej straży pożarnej, której ubezpieczony był członkiem, na wniosek ubezpieczonego wydaje zaświadczenie o spełnieniu przez ubezpieczonego wymogów określonych w ust. 7.

9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w drodze rozporządzenia określi:

1) formularz informacji składanej przez ubezpieczonego o przysługującym mu dodatku o którym mowa w art. 27 mając na względzie zapewnienie prawidłowego naliczenia wysokości emerytury,

2)  równoważne członkostwu w ochotniczej straży pożarnej okresy członkostwa w jednostkach spełniających funkcje analogiczne do funkcji ochotniczych straży pożarnych, ale działających na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz sposób dokumentowania tych okresów."

 

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.