NASZE   DZIAŁANIA   W   2016  ROKU.

            Pierwszy kwartał br. zakończył się wraz z trwającą od 1 stycznia 2016r. kampania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu zawierciańskiego.

            Na 101 OSP w naszym powiecie nie odbyło się jedno zebranie w Rokitnie Kopaniny gmina Szczekociny. W miejscowości tej działalność strażacka od dłuższego czasu bardzo podupadła. W związku z tym prawdopodobnie podjęte zostaną ostateczne kroki administracyjne przez Starostę w celu likwidacji tej OSP, zgodnie z Ustawą – Prawo o Stowarzyszeniach w myśl której Starosta pełni nadzór nad stowarzyszeniami.

Średnia frekwencja na walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych wynosiła 65 %.
W trakcie zebrań ogółem w powiecie wybrano 311 delegatów na Zjazdy gminne i 167 przedstawicieli do Oddziałów Gminnych Związku OSP RP. Strażackie zebrania sprawozdawczo-wyborcze cieszyły się dużym zainteresowaniem władz związkowych, Państwowej Straży Pożarnej i samorządów terytorialnych. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz oddziałów Związku OSP:

- gminnych                 236 członków

- powiatowych           107 członków

- wojewódzkich          38 członków

- krajowych                11 członków

- przedstawiciele PSP   41 osób

- przedstawiciele samorządów terytorialnych 169 osób wśród nich byli: Przewodniczący Rad, Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie oraz radni i sołtysi.    W wielu zebraniach uczestniczyły członkinie miejscowych Kół Gospodyń Wiejskich.

            W trakcie zebrań oceniono również stan w zakresie wyszkolenia podstawowego i specjalistycznego strażaków ochotników oraz potrzeby w tym zakresie. Temat ten będzie m.in. szeroko analizowany na najbliższym posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego przy udziale Komendanta Powiatowego PSP. Walne zebrania sprawozdawczo - wyborcze potwierdziły, że na terenie powiatu mamy coraz lepsze wyposażenie pożarnicze, co stanowi o większej skuteczności strażaków ochotników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Ogółem w powiecie zawierciańskim Ochotnicze Straże Pożarne posiadają 155 samochodów strażackich w tym:  lekkich  60 szt. , średnich 54 szt.,  ciężkich 23 szt. i innych 18 szt.

 27 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych znajduje się w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego, swym wyposażeniem i dobrze wyszkoloną kadrą ochotników są gotowi w każdej chwili wspomagać Państwową Straż Pożarną w gaszeniu pożarów, w wypadkach drogowych i zagrożeniach ekologicznych.

            Oceniając przebieg kampanii sprawozdawczo-wyborczej w OSP naszego powiatu należy stwierdzić, że zebrania były dobrze przygotowane. W prosty, rzetelny sposób przygotowano sprawozdania z działalności za minioną kadencję, sprawozdania finansowe i komisji rewizyjnych. Wszędzie udzielono absolutorium ustępującym władzom OSP. Wnioski z zebrań w większości dotyczyły poprawy skuteczności w zakresie ochrony p.poż., działań sportowo – pożarniczych, kulturalnych i współpracy z organizacjami społecznymi.

Dużym wyzwaniem dla wszystkich OSP jest pozyskiwanie w nasze szeregi ludzi młodych. Ogółem w powiecie zarejestrowanych mamy 43  Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które skupiają 376 członków. Młodzież powinna coraz częściej wchodzić w struktury władz OSP, przejmować pałeczkę tradycji i dobrych działań pożarniczych we wszystkich miejscach naszego powiatu.

            Rozpoczęły się Zjazdy Gminne Związku OSP w naszym powiecie:

• W dniu 16 kwietnia 2016r. odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kroczycach. Strażacy tej gminy podsumowali działania strażackie minionej kadencji 2011-2016 oraz wybrali nowe władze nalata 2016 – 2021. Prezesem Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kroczycach został – Wójt Gminy dh  Stefan  Pantak, a Komendantem Gminnym OSP – dh Krzysztof Bednarz. Wybrano również delegatów na Zjazd Powiatowy i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu. Delegatami zostali druhowie: Krzysztof Bednarz, Bogusław Bugaj, Stefan Panak i Arkadiusz Spera.

Przedstawicielami druhowie: Tomasz Ciszewski i Włodzimierz Sochacki.

• W dniu 10 maja 2016r. odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Łazach, zjazd odbył się w remizie OSP Wiesiółka. Budynek ten został pięknie wyremontowany, wykonano również cała infrastrukturę wokół remizy jako teren rekreacyjno-wypoczynkowy dla mieszkańców Wiesiółki. Zjazd wybrał nowe władze Oddziału Gminnego na lata 2016-2021. Prezesem został Burmistrz Łaz Maciej Kaczyński; Komendantem Gminnym dh Włodzimierz Koza. Delegatami na Zjazd Powiatowy wybrano druhów: Macieja Kaczyńskiego, Henryka Mogiełę i Mieczysława Skręta, natomiast przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego zostali druhowie: Maciej Kaczyński i Mieczysław Skręt.